LOOK IN THE MIRROR AND SAY I LOVE YOU
In Slovakia, experts in the field of mental health of young people are currently encountering an increase in self-harm by up to 40% compared to the years before the pandemic.
This photo is meant to encourage people with depression to look in the mirror, see themselves and say "I love you". It is a call to self-love and self-acceptance.
In order for all of us to be able to have healthy relationships with others, we must first learn to respect ourselves. So let's step in and look in the mirror to tell ourselves what we deserve to hear - that we are worthy of love, acceptance and healing.
Let's try to maintain healthy self-love and learn to distinguish between it and egocentrism. We have the potential to be strong, independent and confident, but also open and empathetic towards others. And that is something worth cultivating for our personal growth and healthy relationships.​​​​​​​


LOOK IN THE MIRROR AND SAY I LOVE YOU
Na Slovensku sa v súčastnosti dborníci v oblasti duševného zdravia mladých stretávajú s nárastom sebapoškodzovania až o 40% v porovnaní s rokmi pred pandémiou.
Táto fotografia má nabádať k tomu, aby sa ľudia s depresiami pozreli do zrkadla, videli samých seba a povedali si "milujem ťa". Ide o výzvu k sebaláske a sebaprijatiu. 
Aby sme všetci boli schopní mať zdravé vzťahy s ostatnými, musíme sa najprv naučiť rešpektovať samých seba. Takže vstúpme do toho a pozrime sa do zrkadla, aby sme si mohli povedať to, čo si zaslúžime počuť - že sme hodní lásky, prijatia a uzdravenia.
Snažme sa udržiavať zdravú sebalásku a učme sa rozlišovať medzi ňou a egocentrizmom. Máme potenciál byť silní, nezávislí a sebaistí, ale zároveň otvorení a empatickí voči ostatným. A to je niečo, čo sa oplatí kultivovať pre náš osobný rast a zdravé vzťahy.


SVETLUŠKA
Každý z nás má v sebe svetlo. Je to niečo, čo nám pomáha udržať vnútornú rovnováhu. Môže to byť náš optimizmus, viera, láska, alebo túžba. Keď sa nachádzame v temnote, tieto malé svetlá nám pomáhajú nájsť cestu von. 
Každý z nás, má potenciál byť svetlom pre niekoho iného. 
HOMO SOCIALE
Zabúdame na to, že sme súčasťou väčšieho celku?
Ako spoločnosť potrebujeme viac empatie, solidarity a spolupráce. Potrebujeme si uvedomiť, že sme tu pre seba navzájom a že naše konanie má následky nielen pre nás samých, ale aj pre ostatných. Ak sa naučíme pracovať spolu a podporovať sa navzájom, môžeme vytvoriť lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých.
Buďme viac empatickí, zdieľajme svoje skúsenosti a učme sa od seba navzájom. Sami môžeme dosiahnuť veľa, ale spoločne môžeme dosiahnuť ešte viac.
MY, MYSELF AND I 
Občas môže byť prospešné, zamerať na seba svoje pocity. Ponorenie sa do seba, môže pomôcť zvládnuť strach a nájsť riešenia. Znamená to, že si vážite svoj čas, svoju energiu a svoje hranice. V týchto chvíľach zostávame sami so sebou a musíme sa spoliehať len na svoju vlastnú silu. To však neznamená, že sme bez nádeje. Práve naopak - Vtedy sa ukáže naša vnútorná sila, odvaha a vôľa. Aj keď to môže byť ťažké, ale práve v takýchto situáciách rastieme a stávame sa silnejšími a odolnejšími.​​​​​​​
ZRKADLENIE
Vzťahy sú ako zrkadlá. Odhaľujú naše najvnútornejšie ja.
Keď sa na niekoho dívame, vidíme iba časť jeho osobnosti, ktorú nám ukazuje jeho vonkajší prejav. Avšak v jeho slovách a činoch, vidíme samých seba. To, čo nám o nás povie, alebo ako sa k nám správa, nám môže ukázať naše silné stránky, ale aj nedostatky.
Zrkadlenie môže odhaliť naše vlastné nevyslovené pocity a myšlienky. Učí nás počúvať a chápať názory druhých. Keď porozumieme druhým, môžeme zistiť viac o sebe, o tom, ako sa vlastne cítime a čo chceme.

You may also like

Back to Top